Dit DOEN wij

Hier vind je de vakgebieden waarin wij goed zijn, waar we blij van worden, energie van krijgen en zorgorganisaties bij helpen en ondersteunen.

Ons aanbod:

  1. Visie- en conceptontwikkeling
  2. Consultancy
  3. Procesoptimalisatie
  4. Business case
  5. Nulmeting, audit, mystery visits en klantreis
  6. Implementatie
  7. Projectbegeleiding
  8. Opleiding, coaching & presentatie
  9. Aanbesteding en contractmanagement

1

Visie- en conceptontwikkeling

Voor een nieuwe visie of voedings­concept starten we met een inven­tarisatie en nulmeting. Daarbij kijken we naar de toekomst, nieuwste kennis en vele mogelijk­heden voor eten, drinken en gastvrij­heid. We toetsen welke ontwikke­lingen aansluiten bij de behoeften en schetsen scenario’s. Een sterke visie is de basis voor integraal beleid en een concreet implementatieplan.

Een voorbeeld van deze aanpak vind je bij Sint Maartenskliniek.

2

Consultancy

Smaak van het huis denkt mee in de processen rond eten, drinken en gastvrij­heid bij zorg­organisaties. We bepalen de koers, de waarde en de doelen. Het gezamen­lijk creëren van een nieuwe werkwijze, leidt tot krachtige resultaten.

Antonius Zorggroep is een mooi voorbeeld.

3

Procesoptimalisatie

Het doel is een proactieve samen­­werking waarin afde­lingen en mede­­werkers doelen halen, beter worden en crea­tieve oplos­singen bedenken. Hierbij voegen we waarde toe aan proces­sen die een rol spelen bij eten, drinken en gast­vrij­heid.

Dit deden we bijvoorbeeld bij Stichting Samen Zorgen.

4

Business case

Bij het opstellen van de business case stellen we de financiële kaders vast en bepalen de koers voor de komende jaren. Daarbij geven we een doorkijk in de te verwachten effecten en mogelijke besparingen.

Dit deden we onder meer voor Sint Antonius Ziekenhuis.

5

Nulmeting, audit, mystery visit en klantreis

Met een nulmeting of audit ontstaat een gezamen­lijk beeld van de huidige en de gewenste situatie. Het perspectief van alle stake­holders wordt hierbij gewogen.

Mystery visits en de klant­reis zetten we zowel in bij organi­saties die de uitvoering zelf doen of bij organi­­saties die de facili­­taire activi­­teiten uitbe­steden. Onze onafhankelij­k­heid is hierin van grote meerwaarde.

Uitkomsten leiden tot ontwikke­ling van visie en beleid. Denk hierbij aan nieuwe contracten of het ontwikkelen van een dashboard. Ook zet dit aan tot een creatiever denk­­vermogen in de organisatie.

Kijk bijvoorbeeld naar de casus van DrieGasthuizenGroep.

6

Implementatie

Smaak van het huis maakt toekomst­bestendige plannen die we implemen­teren; van plan tot praktijk. Daarbij nemen we iedereen mee. Met onze verander­kundige kennis zetten we zorg­organisatie echt in beweging.

Bij Beweging 3.0 zag dat er zo uit.

7

Projectbegeleiding

Een ontwikkel­traject vergt extra veel tijd. Wij nemen de project­begeleiding uit handen; we maken project­plannen, zetten de project­structuur op en monitoren, plannen en bewaken de voortgang. Wij zijn sterk in het coör­dineren en verbinden van organisatie­onderdelen.

Een goed voorbeeld: Martini Ziekenhuis.

8

Opleiding, coaching & presentatie

Medewerkers meenemen in de nieuwe strategie is het aller­belangrijkst voor een succes­volle implementatie. Daarom besteden wij veel aandacht aan opleiding, coaching en training. Daarbij geldt dat we het zoveel mogelijk integreren in de dage­lijkse werk­zaamheden. Een goede methode hiervoor is training on the job. Smaak van het Huis hecht aan maatwerk.

We hebben verschillende modules ontwikkeld op het gebied van gastvrij­heid, culinaire expertise en gastvrij leiderschap. Tot slot houden we inspiratie­sessies en verzorgen presentaties.

Een inspirerend voorbeeld vind je bij mijzo

9

Aanbesteding en contractmanagement

Smaak van het huis begeleidt bij aan­bestedingen of wijziging van bestaande contracten. Onze ruime praktijk­ervaring, kennis uit de markt en de nieuwste weten­schappelijke inzichten zijn hierbij van meer­waarde. Dit leidt tot een degelijk programma van eisen (PvE) en een goede prijs-kwaliteitanalyse.

Bij Woonzorg Flevoland vind je hiervan een goed voorbeeld.