Privacyverklaring  Smaak van het Huis

Privacyverklaring  Smaak van het Huis

Smaak van het Huis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smaak van het Huis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smaak van het Huis verstrekt.
Smaak van het Huis streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor Smaak van het Huis. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe Smaak van het Huis voldoet aan de wetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s, e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.
Smaak van het Huis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw functie
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Waarom Smaak van het Huis gegevens nodig heeft

Smaak van het Huis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Smaak van het Huis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen met anderen
Smaak van het Huis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Smaak van het Huis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt (cookies). Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smaak van het Huis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google

Smaak van het Huis maakt gebruik van Google Recaptcha, Google Search Console en Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Smaak van het Huis bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Smaak van het Huis te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smaak van het Huis heeft hier geen invloed op.
Smaak van het Huis heeft Google geen toestemming gegeven om via Smaak van het Huis verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Googles Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Smaak van het Huis verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Smaak van het Huis draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

  • Van wie verwerkt Smaak van het Huis persoonsgegevens?
  • Smaak van het Huis verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Medewerkers van huidige klanten die onze diensten afnemen
  • Medewerkers van organisaties die onze diensten hebben afgenomen
  • Medewerkers van organisaties die interesse tonen in onze activiteiten en die onze diensten zouden willen afnemen
  • Mensen die buiten hun organisatie om op persoonlijke titel interesse tonen in onze activiteiten
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Met welk doel verwerkt Smaak van het Huis persoonsgegevens?

Wij willen mensen graag zo goed mogelijk van dienst zijn. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Hoe lang bewaart Smaak van het Huis gegevens?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vraag@smaakvanhethuis.nl. Smaak van het Huis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Smaak van het Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smaak van het Huis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smaak van het Huis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Smaak van het Huis via vraag@smaakvanhethuis.nl.

https://smaakvanhethuis.nl/ is een website van Smaak van het Huis.

Smaak van het Huis is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Dokter Nillesenstraat 10 | 6645 AR Winssen
Inschrijvingsnummer KvK: 5657 4924
Telefoon: 06 4527 8790
E-mailadres: vraag@smaakvanhethuis.nl

Wijzigingen privacybeleid
Smaak van het Huis streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op deze website staat de meest recente versie.

Juli 2018